over de toekomst parochie

bericht geplaatst op 30 juni 2015.

 

In navolging van de eerste fusiekrant is half juni de tweede fusiekrant uitgegeven. Hierin de stand van zaken omtrent het fusieproces van de de drie samenwerkende parochies. Met in deze editie de mogelijkheid om te stemmen voor de naam van de nieuwe parochie.

De uitgave van juni 2015: voor de tekst zie: Fusiekrant-2

 

Bericht geplaatst op 23 februari 2015.

 

Eind februari 2015 zal in Bavel huis aan huis een fusiekrant verspreid worden, waarin belangrijke zaken over het fusieproces van de 3 samenwerkende parochies (Jeruzalem, Ulvenhout en Bavel) te lezen zijn. Er zullen gedurende het jaar meerdere fusiekranten worden uitgegeven.

Deze krant is ook via de website te lezen.

De uitgave van februari 2015:  Fusiekrant-1

 

Bericht geplaatst op 25 augustus 2014. 

VERDER NAAR DIE ENE PAROCHIE TOE ....

FUSIE

Al langer is bekend dat de drie parochies van Jeruzalem, Ulvenhout en Bavel zullen fuseren tot één parochie met ingang van 1 januari 2016. De drie parochies zullen dan een bestuurlijke eenheid vormen. In de afgelopen jaren is het pastoraat in de drie genoemde parochies ook steeds meer op elkaar afgestemd en in samenwerking gebracht, onder leiding van een pastoraal team voor het gehele samenwerkingsverband.

COMMISSIES

In de afgelopen maanden is de fusie steeds meer voorbereid. Er is daartoe een overkoepelende fusiecommissie en commissies op de deelterreinen - pastoraal beleid - financiën- gebouwen - bestuurlijke inrichting - diaconie en caritas - en communicatie. De commissies doen voorstellen die in de afzonderlijke en gezamenlijke parochiebesturen moeten worden geaccordeerd.

FINANCIEN

Een belangrijk en ingewikkeld thema is de zorg om de financiën van de drie parochies. Deze zorg komt onder de verantwoordelijkheid van de ene nieuwe parochie. Daarbij moet recht gedaan worden aan zowel de eenheid van financieel beleid van de nieuw gevormde parochie als aan de in het verleden gegeven bestemmingen van de feitelijk bijeengebrachte gelden in de voormalige afzonderlijke parochies. Daartoe moet een gezamenlijk (nieuw) financieel beleid worden vastgesteld. De commissie financiën werkt aan een voorstel voor dit beleid en heeft hierover reeds gesproken met de econoom van het bisdom Gerard de Rooij, die zowel diocesaan beleid als ervaringen van elders inbrengt.

GEBOUWEN

De commissie gebouwen brengt momenteel de kerkgebouwen en andere gebouwen - in eigendom, gehuurd of verhuurd - in beeld. Wat de kerkgebouwen betreft wordt gekeken naar de kosten, naar de deelname aan vieringen, naar de liturgische bruikbaarheid in de toekomst en naar de (diocesane) beleidslijn dat er een of twee kerken moeten worden aangewezen waar elke zondag de Eucharistie wordt gevierd en het volledige pastorale aanbod is. In enkele andere kerken en kapellen zal er een beperkt aanbod van vieringen en pastorale zorg kunnen zijn.
Wat we eigenlijk allen weten is, dat we in de nabije toekomst niet alle nu beschikbare kerken en kapellen kunnen behouden. En daarbij zal het ook niet mogelijk zijn om alle vieringen te handhaven die nu in de kerken, kapellen en zorgcentra worden gehouden. Het zal om keuzes vragen. Geerten Kok, diocesaan functionaris kerkopbouw, ondersteunt vanuit kennis en ervaring de commissie gebouwen. Hij ondersteunt tevens de overkoepelende fusiecommissie.

COMMISSIE COMMUNICATIE

Hopelijk gelukt het dat ook de commissie communicatie voortvarend haar werk kan beginnen. Door de commissie moet een beleidsplan communicatie worden opgesteld. Het werkterrein van deze commissie is tweeledig: nu zoveel mogelijk kerkleden informeren en betrekken bij de fusie en voor de toekomst een plan opmaken hoe in de ene nieuwe parochie communicatie wordt behartigd.

NAAM NIEUWE PAROCHIE

Niet de kerkgebouwen, maar de nieuwe parochie krijgt een naam, Suggesties kwamen al binnen: de Johannes Paulus II - parochie, de Andreas-parochie, de Paus Johannes XXIII - parochie. De fusiecommissie is blij met suggesties met motieven, opdat in samenspraak met parochianen later de beste keuze kan gemaakt worden.

TOT SLOT

We zijn dankbaar dat zovelen zich - met name in commissies - inzetten om de samenwerking die er is zo positief mogelijk om te zetten in de oprichting van een nieuwe parochie.

Namens de fusiecommissie 

Vincent Schoenmakers
Waarnemend pastoor
22 augustus 2014

 

 

Bericht geplaatst op 23 mei 2014. 

VOORTVAREND GESTART 

Parochiebesturen en pastoraal team bereiden de fusie van de parochies per 1 januari 2016 voor.

Op 15 mei 2014 kwamen de voltallige besturen van de Jeruzalem-parochie, de parochies  Bavel  en Ulvenhout –Galder-Strijbeek  bijeen voor bespreking van het ‘plan van aanpak’ van de fusie van de drie parochies per 1 januari 2016, onder leiding van Vincent Schoenmakers, waarnemend pastoor.

Plan van aanpak

De fusiecommissie, al langer bezig met voorbereidend werk, presenteerde het plan van aanpak. Dit plan moet laten zien hoe straks de ene parochie op de onderscheiden terreinen er uit gaat zien.

Zes commissies

Daartoe worden er zes commissies gevormd.  

  1.  commissie pastoraal beleid (o.a. hoe ziet het pastoraat er inhoudelijk en programmatisch uit?) 
  2.  commissie bestuurlijke organisatie (o.a. hoe zal de bestuurlijke organisatie in de nieuwe parochie er uit zien?) 
  3.  commissie samenvoeging parochiële caritasbesturen ( in de ene parochie zal er één parochiële caritasinstelling zijn)
  4.  commissie financiële en ledenadministratie  (o.a. hoe worden de gelden bijeengebracht en welke gelden worden geoormerkt?)
  5.  commissie gebruik gebouwen  (welke kerkgebouwen, pastorieën, en secretariaten hebben we nodig in de toekomst?) 
  6.  commissie communicatie  (o.a. hoe betrekken wij leden van de parochies bij dit gehele proces?)

Betrokkenheid en deelname

Het is verheugend dat de commissies zijn gevormd, met het werk zijn begonnen of spoedig beginnen en dat nagenoeg alle leden van de besturen en het pastoraal team bereid zijn aan het werk van de commissies (inclusief de ondersteunende fusiecommissie) deel te nemen. Dat is hoopvol en  werkt.

Besluitvorming

De commissies die aan het werk gaan, leggen hun resultaten als voorstellen voor aan de fusie-commissie, die ze pan-klaar maakt voor bespreking en beslissing in de afzonderlijke besturen en pastoraal team. Dan komen op 19 november 2014 besturen en team  weer samen voor de vervolgstappen. 

Informatie en begeleiding

In de bespreking van 15 mei was ook gelegenheid om  inhoudelijke en organisatorische vragen aan elkaar te stellen over de fusie. Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw, leidde dit deel van de vergadering in en beantwoordde meerdere vragen. Ook zal er op 26 mei 2014 een gesprek zijn van de fusiecommissie en de commissie financiële – en ledenadministratie met de econoom van het bisdom, Gerard de Rooij, over  de financiële ins- en outs van de samenvoeging van parochies.

Naam nieuwe parochie

De drie parochies worden één nieuwe parochie met één bestuur en  met een nieuwe naam, bij voorkeur van een heilige. De kerkgebouwen behouden hun eigen naam. Bij de naamgeving van de nieuwe parochie willen besturen en pastoraal team parochianen en vrijwilligers betrekken, in de zin dat er voorstellen kunnen worden gedaan. De fusiecommissie  gaat dat traject nog uitzetten.

Meedenken

Als lezers graag het ‘plan van aanpak’ inzien of nu reeds een suggestie hebben voor een naam van de nieuwe parochie  of iets anders in verband met de fusie willen laten weten, kunnen ze altijd een e-mail zenden aan de secretaris van de fusiecommissie:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

We zien terug op een goede bespreking op 15 mei 2014. Samen gaan we verder.

 

Namens de fusiecommissie

Vincent Schoenmakers, voorzitter / 21 mei 2014

 

Bericht geplaatst op 18 april 2014. 

Het bisdom heeft de drie samenwerkende parochies de opdracht gegeven een fusie voor te bereiden die ingaat op 1 jan 2016.

De 3 parochiebesturen hebben onder voorzitterschap van  Vincent Schoenmakers een fusie commissie ingesteld die dit gaat begeleiden. Naast de voorzitter zit in de fusie commissie vanuit elke parochie één bestuurder. Zij komen maandelijks bijeen. Dit zijn: Ad Clarijs (Jeruzalem), Marjolein Rops (Ulvenhout) en Gerard Oomen (Bavel). Geerten Kok ondersteunt dit vanuit het bisdom. Hans van der Zanden maakt van de besprekingen de notulen. 

Deze fusie commissie heeft een aantal subcommissies ingesteld, zoals voor de financiën, gebouwen en caritas. De financiële  commissie bestaat uit de 3 penningmeesters samen met een lid van de fusiecommissie. Zij verzamelen de noodzakelijke documenten op basis waarvan een voorstel gemaakt kan worden voor o.a. de begroting 2016. Daarbij vindt ook overleg met het bisdom plaats.

Medio mei 2014  is er een vergadering van de fusiecommissie samen met de drie voltallige besturen en de leden van het pastoraal team. Dan zal een ‘plan van aanpak’ met betrekking tot (het voorbereidende werk van) de fusie worden besproken.

.................................................

Bericht geplaatst op 17 november 2013.

Op zondag 17 november werd aan het eind van de viering in de kerk van Bavel een boodschap van het bisdom en toelichting uitgesproken door Gerard Oomen, vicevoorzitter van kerkbestuur Bavel. We nemen zijn tekst inclusief de kanselboodschap die hij voorlas integraal over. Lees de hele tekst onder de link: kanselboodschap

.................................................

bericht geplaatst op 4 jan 2013.

Over de toekomst van de parochie Bavel.

Op verzoek van het bisdom vinden er gesprekken plaats binnen het huidige samenwerkingsverband om parochies over te halen vrijwillig te fuseren. Het parochiebestuur van Bavel heeft na een raadpleging van haar parochianen (jan  2013) een helder standpunt geformuleerd waarin zij haar visie op de toekomst heeft neergelegd. Met deze visie is het parochiebestuur de gesprekken in gegaan. Op 23 september 2013 vindt een volgend gesprek  plaats, nu met de bisschop, en verwacht het parochiebestuur antwoord te krijgen op het ingenomen standpunt.
De visie van het bestuur kunt u integraal lezen onder: visie parochie Bavel over haar toekomst

Copyright © 2013. All Rights Reserved.