kanselboodschap

Beste  mensen,

Zoals u weet is het Bavelse parochiebestuur in opdracht van het Bisdom al enkele jaren in overleg met de parochie Ulvenhout en de Jeruzalemparochie om tot een verdergaande vorm van samenwerking te komen. Dit jaar moest er een keuze worden gemaakt tot het vormen van –bij voorkeur- één of anders twee parochies binnen dit samenwerkingsverband.

Op 22 januari hebben we als parochiebestuur met velen van u gesproken over de toekomst van de parochie Bavel.  Wij hebben toen samen met u een in te nemen standpunt besproken.

In dit standpunt  hebben we getracht onze parochie te profileren en we hebben de voor parochie Bavel belangrijke zaken duidelijk aangegeven.

Samen met u was het parochiebestuur van mening dat onze parochie krachtig genoeg is om als zelfstandige parochie verder te gaan.

Zowel in het overleg binnen het samenwerkingsverband als in het overleg met het Bisdom heeft het parochiebestuur, tot het laatst toe, ingezet op het behoud van een zelfstandige parochie Bavel,  met voortzetting van de huidige samenwerking.

De Bisschop heeft kenbaar gemaakt wat zijn voorgenomen besluit was en na overleg met de gezamenlijke parochiebesturen en het pastorale team definitief zijn besluit genomen en aan de parochiebesturen medegedeeld.

Bij deze lees ik u de kanselboodschap van het Bisdom voor.

Kanselboodschap samenvoeging parochies

Met ingang van 1 januari 2016 zullen de drie parochies H. Maria ten Hemelopneming te Bavel, de Jeruzalemparochie te Breda en de H. Laurentiusparochie te Ulvenhout, Galder, Strijbeek, worden samengevoegd tot één nieuwe parochie. Afgelopen week hebben de besturen van onze parochies een brief van  bisschop Liesen, de bisschop van Breda, ontvangen waarin dit besluit is meegedeeld.

De bisschop nam het besluit na advies te hebben ingewonnen bij de parochiebesturen en na met hen gesproken te hebben over zijn voornemen om de parochies samen te voegen. In dit proces werden de voors en tegens van samenvoeging zorgvuldig besproken.

De afgelopen jaren spraken het bisdom en de parochiebesturen regelmatig over nauwere samenwerking van de parochies en een mogelijke samenvoeging. Dit jaar vroeg de bisschop de parochiebesturen om concreet aan te geven welke voorkeur zij hebben voor de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband.

De bisschop realiseert zich dat het besluit tot samenvoeging ingrijpend is. Hij geeft aan dat de redenen ertoe zwaarwegend zijn. De vorming van één parochie in het samenwerkingsverband is noodzakelijk voor eenheid van beleid en bestuur met het oog op efficiënte pastorale zorg in de parochie en haar parochiekernen.

De bisschop vraagt de parochiebesturen nu om met elkaar in gesprek te gaan om de samenvoeging goed voor te bereiden, en om daarbij rekening te houden met de bestaande voorzieningen en bijzondere situaties in de drie parochies. Ook moet een goede balans worden gezocht tussen de herkenbaarheid en vitaliteit van de parochiekernen en de opbouw van de nieuwe parochie. Het pastoraal team, dat al langer één team is rond één pastoor, zal zich hiervoor inzetten.

De parochiebesturen hebben afgesproken om op korte termijn samen te komen om te bespreken hoe het besluit van de bisschop kan worden uitgevoerd.  Over de voortgang daarvan zullen we u zo goed mogelijk informeren.

Tot zover de boodschap van het Bisdom.  Ik kan me voorstellen dat u nog eens rustig wilt nalezen wat er nu eigenlijk staat. Achter in de kerk ligt de zojuist voorgelezen tekst voor u klaar.

Hoewel wij zeer betreuren dat onze bezorgdheid over de negatieve gevolgen van grootschaligheid  niet in het besluit is terug te vinden, beseffen wij ook dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de Bisschop ligt.

Per 1 jan. 2016,  d. w. z.  over ruim 2 jaar zullen Bavel, Ulvenhout en de Jeruzalemparochie dus één Parochie zijn met één parochiebestuur. Er ligt geen keuzemogelijkheid voor;  we zullen dit besluit moeten accepteren.

Voorlopig zult u in de praktijk weinig merken maar vooral ook door het kleiner wordende pastoresteam komt het moment van keuzes te moeten maken dichterbij.

Voor het parochiebestuur zal het fusieproces veel extra aandacht vragen. Zo zal er o.a. een fusiedocument moeten worden opgesteld. Hierin en tijdens de verdere voorbereidingen zal het parochiebestuur trachten zo goed mogelijk al die zaken die wij in januari en tijdens het verdere overleg zo belangrijk vonden voor de parochie Bavel, te borgen.

Wij vragen u ons daarin te steunen door het goede van de gemeenschap van Bavel te bewaken, zodat wij als gemeenschap van de kerk van Bavel voor elkaar herkenbaar en aanspreekbaar kunnen blijven.

Ik dank u wel.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bovenstaande tekst werd op zondag 17 november aan het eind van de viering in de kerk van Bavel uitgesproken door Gerard Oomen, vicevoorzitter van kerkbestuur Bavel.

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.