Bisschop bezoekt onze parochies

Op dinsdag 22 september zal Bisschop J. Liesen de parochies in het fusieverband van Jeruzalemparochie en de parochies van Ulvenhout en Bavel visiteren. Dat houdt in dat er gesprekken plaatsvinden met het pastoraal team en de gezamenlijke parochiebesturen, en dat er vanuit enkele parochiewerkgroepen een presentatie gegeven wordt over bepaalde onderwerpen.

Om 19 uur zal er in de St. Laurentiuskerk in Ginneken/Breda een afsluitende viering zijn waarin de bisschop zal voorgaan, waarna er gelegenheid is voor de parochianen om de bisschop ontmoeten.

 

Aanvullende info:

Visitatie bisschop

Op dinsdag 22 september a.s. bezoekt mgr. Liesen ons samenwerkingsverband. Zo’n bisschoppelijk bezoek heet officieel een visitatie. Het hoort bij de taak van een bisschop om alle parochies en andere katholieke instituten in zijn bisdom tenminste eenmaal in de vijf jaar te bezoeken. Het woord “bisschop” is afgeleid van het griekse “episkopos”: hij die overzicht heeft. De visitatie is dus mede bedoeld om dat overzicht te helpen verkrijgen of te vergroten en de band tussen bisdom en parochies tot uitdrukking te brengen. Deze visitatie zal uiteraard ook in het teken staan van de op handen zijnde fusie.

Mgr. Liesen wordt deze dag vergezeld van vicaris Paul Verbeek en stafmedewerker Annemiek Waij. Tot het officiële gedeelte van een visitatie hoort een ontmoeting met de 3 parochiebesturen, met het pastorale team en met de caritasbesturen. Voorafgaand worden er door de vicaris en de stafmedewerker welzijnsgesprekken gevoerd met de leden van het pastorale team. Er is door de gezamenlijke besturen een kleine commissie ingesteld om de organisatie van deze dag vorm te geven.  De visitatie wordt afgesloten met een gezongen Eucharistieviering om 19:00u in de Laurentiuskerk van het Ginneken m.m.v. het Heilig Hartkoor. Na afloop willen we de bisschop nog wat laten zien van ons parochieleven en is er ook gelegenheid om hem te ontmoeten. We willen alle parochianen van harte uitnodigen om aan deze viering deel te nemen!

Lars Peetam, pastoor.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.