Loketbegeleiding

Loketbegeleiding

Loketbegeleiding Bavel en Ulvenhout is in 1999 opgericht op initiatief van de samenwerkende Caritasbesturen van de r.k. parochies van Bavel en Ulvenhout.

Doel was en is nog steeds mensen met een laag inkomen en/of met fysieke beperkingen helpen gebruik te maken van de voorzieningen die de overheid biedt.

Het komt nog steeds voor dat mensen geld laten liggen, omdat ze geen belasting terugvragen of geen huur- en zorgtoeslag aanvragen, terwijl ze, b.v. vanwege hoge ziektekosten, daarop wel recht hebben. Dit geldt soms ook voor het gebruik van voorzieningen als deeltaxi, woningaanpassingen, thuiszorg, maar ook bijstand, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en dergelijke. Dat komt, omdat men daarvan niet op de hoogte is of men, ondanks de vaak uitgebreide informatie niet weet hoe een aanvraag moet worden aangepakt. Loketbegeleiding wil deze mensen daarbij helpen.
Wij richten ons met name op mensen met een laag inkomen, ongeacht de leeftijd, dus niet alleen op ouderen. Wel beperken we ons werk om praktische redenen tot de inwoners Bavel en Ulvenhout.

Concreet gaat het hierbij om het invullen van belastingaangiftes, waardoor vaak voor betrokkenen belangrijke bedragen kunnen worden terug gevorderd. Ook wordt daarbij gekeken naar de mogelijkheden van het verkrijgen van huurtoeslag en zorgtoeslag.
Daarnaast en niet minder belangrijk gaat het om voorzieningen van de WMO, zoals deeltaxi, Bredapas, scootmobielen, thuiszorg, woningaanpassing. Ook vragen met betrekking tot bijstand of bijzondere bijstand, schuldhulpverlening kan men bij ons terecht.

In de loop van de jaren is het werk uitgegroeid en ondergebracht in een stichting, de Stichting Loketbegeleiding Bavel en Ulvenhout.
In 2010 hebben we in 132 situaties (in Bavel en Ulvenhout tezamen) hulp verleend;
in 2011 bedroeg het 151 gevallen.. Ongeveer de helft daarvan betreft belastingaangiften.
Verder ging het om aanvragen of controleren van huur- en zorgtoeslag, zaken betreffende WMO, bijstand, schuldsanering en verwijzing naar bepaalde instantie, zoals bijvoorbeeld het IMW.

Het spreekt van zelf, dat alle concrete situaties strikt vertrouwelijk worden behandeld en in alles wat wij doen de betrokken persoon zelf beslist.
Als u met vragen zit op dit gebied, bel dan gerust met een van onze contactpersonen. Momenteel zijn dat in Bavel: Frans Mertens,tel: 0161-437140  en Sjaak v.d.Veeken, tel: 0161-437058  en in Ulvenhout: Corrie Jansen, tel: 076-5656100

zie ook: www.loketbegeleiding.nl

Het werk wordt gedaan door vrijwilligers, die daartoe, dankzij een goede samenwerking met de KBO een speciale introductiecursus hebben gevolgd, zowel voor de belastingen, als voor overige regelingen. Door een jaarlijkse bijscholing wordt de kennis up to date gehouden.
Momenteel zijn wij op zoek naar versterking van onze groep, met name voor Bavel

Het gaat om interessant en dankbaar vrijwilligerswerk. Van gegadigden wordt verwacht, dat zij een luisterend oor kunnen bieden en bereid zijn enkele dagen uit te trekken voor een introductiecursus. Het feitelijke werk vraagt gemiddeld acht tot tien uur per maand met een piek in maart vanwege de belastingaangiften. Geen overdreven tijdsbeslag, lijkt ons.

Als u belangstelling hebt voor dit werk neem dan contact op met een van bovenmelde personen.
De regelingen van rijk en gemeente worden er, ondanks vele pogingen tot vereenvoudiging, niet gemakkelijker op. Wij denken daarom dat de behoefte aan ondersteuning de komende tijd niet minder zal worden. Wij hopen daarom ons werk in het belang van onze dorpsgenoten ons werk nog lang te kunnen voortzetten.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.