parochiefonds

Parochiefonds

Rabobank 10.46.02.260 t.n.v. parochiefonds (IBAN NL31 RABO 0104 6022 60)

De belangrijkste uitgaven van een parochie zijn de personeelskosten en de onderhoudskosten van de kerk. De personeelskosten bestaan uit de salariskosten van de pastores. De vele vrijwilligers krijgen voor hun zeer gewaardeerde bijdrage geen enkele financiële tegemoetkoming.

interieur kerk BavelDe kerk is een prachtig maar oud gebouw (1887). Het zal duidelijk zijn, dat aan een dergelijk groot gebouw onderhoudskosten zijn verbonden. Aangezien de kerk een monument is wordt een deel van de onderhoudskosten vergoed. Daar staat tegenover, dat aan de wijze van onderhoudsreparaties hoge eisen worden gesteld.

Ook regulier onderhoud aan de orgels/piano, en vernieuwingen ten behoeve van de liturgie vragen jaarlijks financiële aandacht.

De belangrijkste inkomsten zijn de parochiebijdragen en inkomsten van huren (b.v. centrale antennemast op de kerk), vergoeding voor kerkelijke diensten en renten.

De begroting van de parochie laat een tekort zien van ruim € 16.000.

Door het bisdom Breda wordt een normbedrag voor de parochiebijdrage geadviseerd (2018) van minimaal € 118 per jaar per gezin.

Met nadruk willen wij wijzen op de mogelijkheid van het fiscale voordeel bij betaling van de parochiële bijdrage via een overeenkomst voor periodieke gift. Daarbij is vanaf 2014 geen notariele acte meer nodig. (zie voor formulier van de belastingdienst: periodieke gift in geld). Dit voordeel kan afhankelijk van uw belastingtarief oplopen tot ruim 50 %.

Het RSIN nummer dat nodig is voor belasting aangifte is: 002609411  onder vermelding van: Bisschoppen conferentie van de RK-Kerkprovincie.

Inlichtingen over een periodieke gift kunt u ook verkrijgen bij de penningmeester of secretaris via het parochiesecretariaat zie onder contact

Copyright © 2013. All Rights Reserved.