doopsel

Doop: begin van nieuw leven

Vanaf haar stichting kent de Kerk de sacramentele doop met water. In de eerste eeuwen van het christendom werd het doopsel vooral aan volwas-senen toegediend. Dat is een groot verschil met onze tijd, waarin vooral kinderen worden gedoopt. De vroege christenen beleefden de doop, juist omdat het sacrament meestal volwassenen betrof, zeer intensief. De dopeling, zo dachten zij, nam door de onderdompeling in en het opduiken uit het water, op symbolische wijze deel aan de dood respec-tievelijk de verrijzenis van Jezus Christus.

De Kerk kende aanvankelijk een uitgebreide voorbereiding (het zogenaamde catechumenaat), die echteDoopvont Bavel r door de grote aanwas van het aantal gelovigen in de loop tijd is vereenvoudigd en ingekort. Uitgangspunt bij de hedendaagse voorbereiding op de volwassenendoop is steeds de individuele levensweg van de kandidaat, die in het perspectief van de Schrift, de kerkelijke traditie en de geloofsgemeenschap nader wordt geduid.

Er is veel nagedacht over de vraag of de kinderdoop eigenlijk wel een goede praktijk is. Is het niet veel beter te wachten tot het kind mondig genoeg is om zelf te beslissen of het gedoopt wil worden? Volgens de katholieke traditie is het antwoord op die vraag eenduidig: neen. Uiteraard kan een kind nog niet geloven. Daarom kan en moet het worden gedoopt op grond van het geloof van ouders of verzorgers. Omdat de ouders deel uitmaken van de plaatselijke geloofsgemeenschap, die weer onderdeel uitmaakt van de wereldkerk, is het uiteindelijk de gehele Kerk die met haar geloof garant staat als een kind wordt gedoopt.

Aanmelden

Aan de doopviering gaan twee voorbereidingsbijeen-komsten vooraf. De eerste is een gezamenlijke voorbereiding samen met andere doopouders, die in principe op de eerste dinsdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt gehouden, meestal in het parochiecentrum. Daarna wordt een afspraak gemaakt met de bedienaar van het doopsel om de doopviering voor te bereiden en aan te passen aan uw persoonlijke situatie. De doopvieringen worden volgens een vast schema over de parochiekernen binnen het samenwerkingsverband van Jeruzalemparochie, Ulvenhout en Bavel  verdeeld. In overleg is ook het mogelijk om uw kind te laten dopen tijdens een ‘gewone’ viering of tijdens de paaswake. Zie voor meer informatie de rubriek veel gestelde vragen onder doop.

Voor het aanmelden van dopelingen zie onder contact

Copyright © 2013. All Rights Reserved.