eucharistie

Eucharistie: Christus in ons midden

Inwijding

De eucharistie vormt samen met het doopsel en het vormsel één initiatiesacrament. Dat betekent dat iemand die katholiek wil worden, eerst deze drie sacramenten moet ontvangen om volledig in het geloofsleven te zijn ingewijd en in de Kerk te worden ingelijfd. Daarbij moet worden opgemerkt dat alleen gedoopten volledig aan de eucharistie kunnen deelnemen.

Als een gedoopte voor het eerst deelneemt aan de eucharistie, doet hij zijn Eerste Communie. Als kinderen worden gedoopt, dan is van daaruit de volgorde van inwijding: doop, eucharistie, vormsel. Doorgaans vinden deze initiaties in afzon-derlijke vieringen plaats. Bij volwassenen ligt dat anders. In één dienst wordt iemand gedoopt, gevormd en ontvangt hij de Eerste Communie.

Werkzaam teken

Een sacrament is volgens de gangbare definitie een werkzaam teken van het door Jezus Christus bewerkte heil. Dit gaat verder dan een symbool.Een symbool verwijst normaal gesproken naar een werkelijkheid die op zich niet in het symbool aanwezig is. Als bijvoorbeeld iemand aan zijn geliefde een roos geeft als teken van zijn liefde, dan zit die liefde niet in deze bloem vervat.

Maar als het eucharistische brood naar Christus verwijst, dan is Christus wél in dat brood aanwezig. De eucharistie is een middel waardoor mensen daadwerkelijk het geluk kunnen bereiken waartoe God hen heeft geroepen.

Gedachtenis

De eucharistie is de gedachtenis aan Jezus’ lijden, dood en verrijzenis, met name aan de laatste maaltijd die Hij op de vooravond van het Joodse Paasfeest met zijn leerlingen heeft gehouden. Door deze gedachtenis wordt Jezus, de mens geworden God, als het ware naar het heden gehaald. De Kerk leert dat Jezus op bijzondere wijze aanwezig is te-midden van hen die eucharistie vieren. Deze tegen-woordigheid is mogelijk gemaakt door de Verrijzenis, waardoor Jezus ruimte en tijd overstijgt en Hij Zich-zelf kan meedelen aan iedere persoon in iedere tijd.

Eindtijdelijk

De eucharistie heeft ook een eschatologische betekenis: de gelovige blikt vooruit op zijn uiteinde-lijke bestemming. Omdat die gelovige is ingelijfd in het Lichaam van Christus, de Kerk, zal hij net als Christus uit de dood verrijzen. Wie deelneemt aan de eucharistie mag dus hopen dat zijn sterfelijk bestaan wordt getransformeerd tot een eeuwig bestaan. Vandaar ook dat de heilige Hostie wordt genoemd: Brood van Eeuwig Leven.

Symboliek

Vaak wordt gedacht dat alleen brood en wijn de kern van dit sacrament vormen, maar ook de voor-ganger en de verzamelde gelovigen behoren daar-toe. De biddende voorganger verwijst naar Christus en de gelovigen verwijzen naar de Kerk. Brood en wijn zijn de tekenen van Christus’ offer aan God de Vader. Als de voorganger brood en wijn neemt en deelt, symboliseert hij Christus die Zichzelf als offer opdraagt tot welzijn van de gehele mensheid, waar-van de vierende gemeenschap het zinnebeeld is.

De eucharistie is daarom wezenlijk verbonden met het sacrament van de wijding. Alleen degenen die tot priester zijn gewijd, kunnen voorgaan in een eucharistieviering.

Voor verdere actuele informatie over de eucharistievieringen in Bavel zie: wekelijkse vieringen

Copyright © 2013. All Rights Reserved.