priesterwijding

Wijding: sacrament van het priesterschap

Jezus zelf heeft de kerk gemaakt tot ‘een koninklijk geslacht van priesters voor zijn God en Vader.’ Aldus is heel de gemeenschap van gelovigen priesterlijk te noemen of anders gezegd: iedere gelovige neemt deel aan een algemeen priesterschap. Gelovigen worden gewijd tot een heilig priesterschap door de sacramenten van doopsel en vormsel.

Dankzij het bijzondere wijdingssacrament wordt de zending, die Christus aan zijn apostelen heeft toevertrouwd, in de kerk voortgezet tot aan het einde der tijden. Door de gewijde bedienaren,in het bijzonder de bisschoppen en priesters, wordt de aanwezigheid van Christus als hoofd van de kerk zichtbaar gemaakt in de geloofsgemeenschap.

Het apostolisch ambt in de katholieke kerk kent drie graden van wijding: die van bisschop (episcopaat), priester (presbyteraat) en diaken (diaconaat). Door de wijding wordt aan priesters de genade van Gods Geest verleend om in het bijzonder de heiligingstaak, de rol van Christus als hogepriester, te kunnen vervullen. Met de wijding tot bisschop wordt de genade van de heilige Geest verleend om vooral ook de rol van Christus als leraar en herder te kunnen vervullen en in zijn persoon te kunnen optreden.

De diakens hebben op een bijzondere wijze deel aan de zending en de genade van Christus. Het wijdings-sacrament tekent hen met een merkteken dat niemand kan uitwissen en dat hen gelijkvormig maakt aan Christus, die de diaken (de dienaar) van allen is geworden. Het diaconaat is bedoeld om de beide andere priesterlijke graden te ondersteunen. Een wijding gebeurt bij voorkeur op een zondag in de kathedraal van het bisdom. Het is de bisschop voorbehouden de diaken- en priesterwijding te verrichten.

In het Bisdom van Breda biedt de priester- en diakenopleiding Bovendonk een zesjarige studie in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. Bovendonk is tevens het contactadres voor jonge priester-studenten van het bisdom van Breda die buiten het bisdom studeren en voor pastorale werk(st)ers in opleiding die hun studie eveneens elders volgen.

Voor wie zich geroepen voelt tot het vervullen van een functie in de kerk en zich wil oriënteren is er de speciale website www.roeping.nu. Wie belangstelling heeft voor de priester- en diakenopleiding kan meer informatie vinden op www.bovendonk-opleidingen.nl.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.