werkgroepen

zie ook voor contactgegevens/namen onder: contact

 

  werkgroep aktiviteiten
     
  Kerkopbouw  
     
  kerkbalans via de landelijke actie kerkbalans leden werven voor het parochiefonds
  parochieblad via Kijk op Kerk parochianen informatie geven over kerk en parochie
  publicatie verzorgt de informatie op de publicatieborden in de kerk en in het Weekblad
  parochiesecretariaat aanspreekpunt voor vragen over de parochie en haar activiteiten met doorverwijzing naar pastores
  parochiebestuur besturen van de parochie
     
  Liturgie  
     
  acolieten assisteren van de pastor tijdens een uitvaartdienst
  avondgebed het samenkomen van mensen in een eenvoudige gebedsdienst inde kerk, om samen in de rust van het kerkgebouw te zingen, bidden en stil te staan bij de schriftlezing
  avondwake op een persoonlijke wijze stilstaan bij een overledene ter voorbereiding op de begrafenis, die op de volgende dag plaats vindt
  brigidakoor het muzikaal verzorgen van de verschillende diensten bij huwelijk, jubilea en rouwdiensten en in het weekend
  caritas en collectanten caritas collecteren tijdens weekend diensten bij een vooraf aangegeven doel
  collectanten kerk verzorgen van collectes tijdens weekenddiensten voor kerk en bisdom
     
  communie aan huis op verzoek de communie aan huis brengen
  dirigenten dirigeren van de diverse koren
  Ambicius gemengd koor het muzikaal opluisteren van verschillende diensten
  Gregoriaans koor verzorgt maandelijks een kerkdienst met gregoriaanse gezangen
  kinderkoor Kikoba ondersteuning geven aan het kinderkoor met als doel dit koor enthousiast en zo goed mogelijk hun muzikaliteit ten gehore te laten brengen
  kinder-/gezinsviering kinderen met hun ouders gelegenheid geven om het geloof te belijden op een zodanige wijze, dat de kinderen het goed kunnen begrijpen
  Korenkoepel In de parochiekoepel van onze parochie zijn de parochiekoren Brigidakoor, Gregoriaans herenkoor en de volkszanggroepen gezamenlijk vertegenwoordigd onder één bestuur
  kosters voorbereiden en klaarzetten van de benodigde zaken voor de vreschillende diensten in de kerk
  lectoren assisteren van de voorganger tijdens diensten
  liederencommissie het kiezen van toepasselijke liederen voor de diensten met volkszang
  misdienaars de misdienaars assisteren de voorganger tijdens de vieringen
  organisten het begeleiden van de gezangen op piano, groot orgel of klein orgel in de weekenddiensten en bij uitvaarten en huwelijken
  seniorenkoor door het seniorenkoor/KBO Gaudeum Vitae wordt op geregelde tijden een weekenddienst opgeluisterd
  tekstgroep liturgie het maken van de wekelijkse liturgieboekjes en de boekjes voor de feestdagen voor de diensten van de gehele regio
  vastenactie het organiseren van een huis aan huis collecte voor een tevoren landelijk vastgesteld doel
  volkszanggroep 1 en 2 ondersteunen de volkszang op de zondagen dat er geen koor aanwezig is
  voorgangers gaat voor bij de vieringen
     
  Leren  
     
  doopvoorbereiding tijdens de voorbereiding worden de ouders geadviseerd en begeleid bij het samenstellen van de doopviering. Ouders krijgen een handleiding om het geloof een plaats te geven in de opvoeding
  eerste communie ouders en kinderen begeleiden bij de voorbereiding op de eerste communie
  vormsel de werkgroep verzorgt met de verantwoordelijke pastor het project rondom het vormsel voor het hele samenwerkingsbestand
  huwelijk huwelijkskandidaten voorbereiden op hun huwelijk. Tevens de kandidaten de mogelijkheid bieden om met elkaar in gesprek te gaan
  oecumenische kring via de bijbel onze gedachten richten op een toekomst, die het heden bepaalt. De uitleg wordt verzorgd door een pastor en een dominee
  school en parochie zorgdragen voor de katholieke identiteit van de school
     
  ondersteunend  
     
  bloemschikken de werkgroep verzorgt de bloemversiering in de kerk; zoveel mogelijk aangepast aan de liturgie
  kerk schoonmaken het schoonhouden van het kerkinterieur
  klussen het verrichten van kleine werkzaamheden voor kerk en parochie
  koffieschenken het verzorgen van het gezamenlijk koffiedrinken in de kerk, waardoor het p[arochiegevoel verstevigd wordt
     

 zie ook voor contactgegevens/namen onder: contact

Copyright © 2013. All Rights Reserved.